Wij zijn DEMAACKERS

Wij zetten ons in om de wereld een stukje mooier te maken door te Maacken.
Wij zijn een sociaal bouw- en timmerbedrijf met een passie voor het vak en onze medewerkers.
We leiden onze Maackers op en begeleiden hen richting een duurzaam dienstverband in de bouw- of timmerindustrie.

Voor wie?

Wij zijn er voor mensen, die moeite hebben om aan te haken bij de huidige arbeidsmarkt.  We leren hen dat timmeren meer inhoudt dan alleen een hamer vasthouden. Dit zijn onder andere scholieren van de praktijkschool & VSO, school-dropouts,  statushouders en mensen uit de bijstand, die we o.a. werk- en ervaringsplekken & leertrajecten bieden.

We zijn er ook voor organisaties uit de bouw- en timmerindustrie die werk uit willen besteden. Werk dat met zorg gemaakt wordt en waarmee ze onze Maackers helpen om hen te betrekken in deze maatschappij. We gaan het samen doen!

Over ons

Wij zijn DeMaackers, een initiatief van Twan Krekels en Sill Paridaans. Wij zetten ons in om de wereld een stukje mooier te maken door ons vakmanschap te combineren met ons maatschappelijk hart.

In onze eigen timmerwerkplaats nemen we werk aan uit de  bouw- en timmerindustrie waarmee we onze Maackers willen opleiden tot volwaardige krachten binnen deze branches.
We creëren ook onze eigen producten en meubels van circulair materiaal.

Met onze praktijk- en jobcoaches gaan we werken aan jouw ontwikkeling of re-integratie, met als doel zelfredzaamheid en duurzame plaatsing in de reguliere arbeidsmaatschappij.

Binnen ons leerlokaal Maackjedag is er de mogelijkheid om een ontwikkeltraject te volgen. Hier zet je de eerste stappen voor het leren van de timmer- & werknemersvaardigheden. Je komt in aanmerking in voor zo'n traject als je een PGB hebt.

Verder benieuwd naar ons?
Kijk dan eens naar onze projecten, Facebook op Instagram. Of bel ons gewoon voor een kop koffie.

p.s. 
Heb je een mooi idee voor jouw eigen bouw- of timmerproject?
Een grote verbouwing, prefab-dakkapel of net wat anders?
Mail dan jouw aanvraag naar

[email protected]

Dan Maacken wij er iets moois van! ;-)


Project Esbeek

“Wij zijn erg tevreden over de verbouwing van onze zolder, inclusief de nieuwe vaste trap naar deze prachtige vernieuwde verdieping. Onze keuze voor DeMaackers heeft te maken met de sociaal maatschappelijke instelling en uitvoering van het werk. Natuurlijk moeten daarnaast de kwaliteit en prijs ook in orde zijn. In dit project zijn al deze zaken erg goed geregeld. Overleg over de aanpak, het meedenken met onze ideeën en de flexibiliteit hebben wij als zeer positief ervaren. Ook fijn is de goede, open en humoristische sfeer wanneer de Maackers over de vloer komen.”

Project Hilvarenbeek |

“Naar volle tevredenheid is ons huis in het voorjaar van 2019 verbouwd en uitgebouwd door DeMaackers. Wij zijn bijzonder blij met het eindresultaat. We hebben nu een prachtige schouw. Een groot wandmeubel en een op maat gemaakte hoekbank. We genieten nog elke dag van de extra ruimte binnen en van ons nieuwe interieur. Door de uitbouw hebben we nu een grote keuken met glazen schuifpui, die we al veelvuldig hebben gebruikt. De samenwerking is supergoed verlopen. Er was een duidelijk planning opgesteld die ook werd nagekomen. We kijken dan ook op een fijne manier terug op de samenwerking en zijn superblij met het eindresultaat ”

Project Anders van Smaak

“We zijn trots op onze samenwerking met DeMaackers. we hebben dezelfde sociale bloedgroep en dat voelt goed”

Algemene voorwaarden

Created with Sketch.

Algemene voorwaarden voor Bouw en timmerbedrijf DeMaackers BV 

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bouw en timmerbedrijf: DeMaackers BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 

Eindhoven onder nummer KvK.73431184 

Opdrachtgever: de wederpartij van Bouw en timmerbedrijf DeMaackers BV met wie een overeenkomst tot het verrichten van bouw en/of timmerwerkzaamheden wordt gesloten. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Bouw en timmerbedrijf en een opdrachtgever waarop Bouw en timmerbedrijf deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bouw en timmerbedrijf, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 


Artikel 3. Offerte 

1. Alle offertes van Bouw en timmerbedrijf zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld. 

2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. 

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bouw en timmerbedrijf niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

4. Bouw en timmerbedrijf is gerechtigd om binnen de geldigheidsduur van een offerte deze te wijzigen of in te trekken. 


Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever 

De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Bouw en timmerbedrijf behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 

Artikel 5: Aansprakelijkheid van de opdrachtgever 

1. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de opdrachtgever aansprakelijk voor de daarvoor veroorzaakte schade. 

2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 


Artikel 6: Aansprakelijkheid van Bouw en timmerbedrijf 

Het Bouw en timmerbedrijf is aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de opdrachtgever voor zover deze door de uitvoering van het werk zijn toegebracht en te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het Bouw en timmerbedrijf. 

Artikel 7: Verplichtingen van het Bouw en timmerbedrijf 

1. Het Bouw en timmerbedrijf is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. 

2. Het Bouw en timmerbedrijf is voorts verplicht de door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen op te volgen. 

3. Het Bouw en timmerbedrijf is verplicht de opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de opdrachtgever voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede de gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen, voor zover het bouw en Bouw en timmerbedrijf deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 

4. Het Bouw en timmerbedrijf vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken tot vergoeding van schade voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan nalatigheid,onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van het Bouw en timmerbedrijf. 

Artikel 8. Uitvoeringstermijn 

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever het Bouw en timmerbedrijf derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 9. Betalingen en incassokosten 

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door het Bouw en timmerbedrijf aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Het Bouw en timmerbedrijf is gerechtigd om periodiek te factureren. 

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1.25% per maand. 

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van het Bouw en timmerbedrijf en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens het Bouw en timmerbedrijf onmiddellijk opeisbaar zijn. 

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 


Artikel 10. In gebreke blijven van de opdrachtgever 

1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is het Bouw en timmerbedrijf gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven. 

2. Indien het Bouw en timmerbedrijf tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. Het Bouw en timmerbedrijf is gerechtigd deze kosten te fixeren op 10% van de verschuldigde hoofdsom. 

3. Indien de opdrachtgever een termijn niet tijdig betaalt, is het Bouw en timmerbedrijf gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en de betaling is uitgebleven. 

4. De geleverde materialen en uitgevoerde werken blijven eigendom van het Bouw en timmerbedrijf totdat alle betalingen voldaan zijn. 


Artikel 11. Contractduur 

1. De overeenkomst tussen het Bouw en timmerbedrijf en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 

2. Het Bouw en timmerbedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 


Artikel 12. Overmacht 

1) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het Bouw en timmerbedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het bouw- en timmer bedrijf niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van het Bouw en timmerbedrijf worden daaronder begrepen. 

2) Het Bouw en timmerbedrijf heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat het Bouw en timmerbedrijf haar verbintenis had moeten nakomen. 

3) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van het Bouw en timmerbedrijf opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door het Bouw en timmerbedrijf niet mogelijk is, of langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot schadevergoeding. Indien het bouw- en timmer bedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 13. Geschillenbeslechting 

De rechter in de woonplaats van het Bouw en timmerbedrijf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het Bouw en timmerbedrijf het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 14. Toepasselijk recht 

Op elke overeenkomst tussen het Bouw en timmerbedrijf en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

Van toepassing is steeds de laatst versie van de voorwaarden zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. 

GARANTIEVOORWAARDEN 

Onder normale omstandigheden, onderhoud en gebruik garanderen wij onze goederen als volgt: 

A. Goederen die bij aflevering zichtbare gebreken vertonen dienen direct retour gegeven te worden. Het gebrek zal hersteld worden en z.s.m. op het afleveradres terugbezorgd worden. 

B. Klachten moeten steeds schriftelijk aan Bouw en timmerbedrijf worden gericht met duidelijke opgave van de klacht met vermelding van levering- en factuurdatum en opdrachtnummer. 

C. In het geval van vervormingen bij buitendeuren ten gevolge van klimaatsinvloeden geldt dat de uitbuiging of scheluwte van een deur max. 10 mm mag zijn. 

D. Overschrijding van de in lid C genoemde maxima dienen te zijn vastgesteld na het 1e gebruiksjaar en buiten het stookseizoen. 

E. De verflaag op onze elementen voldoet aan de prestatie-eisen zoals aangegeven in de BRL0817. Het element moet op de bouw binnen 6 maanden worden overgeschilderd. Voor het behoud en levensduur van de kit dient deze ook te worden mee geschilderd. Hierna periodiek onderhoud volgens tabel schilderwerk/kitwerk. 

F. Elementen uitgesloten van dit garantiecertificaat zijn de elementen die op de opdrachtbevestiging worden uitgesloten van garantie, en buiten deuren welke zijn voorzien van een donkere afwerking 

DeMaackers B.V.

Raambrug 1C
5531AG Bladel
0497 745 500 

[email protected]
[email protected]